Make your own free website on Tripod.com

 

 

                               Carleton 대학에서 어학연수를 마치는 날

                     반 친구들과 아침 술 한잔하면서(98.2월)

                     뒷줄에서 제일 오른쪽이 장군이...